ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERHUUR VAN CHALETS OP CHALETPARC KRABBENKREEK TE SINT ANNALAND.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden.
Accommodatieverstrekker: de Eigenaar en/of de door deze aangestelde Beheerder van de voor verhuur uitgegeven accommodatie.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die betrekking hebben op overeenkomsten die gesloten worden ten aanzien van de verhuur van de accommodatie die beschikbaar worden gesteld door de accommodatieverstrekker.
Boekingsformulier: het formulier waarop de Recreant alle verplichte gegevens invult met als doel een reservering te plaatsen voor de huur van een Accommodatie.
Derden: anderen dan de Beheerder, Eigenaar en/of de (Mede)recreant.
Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten de parken waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.
Recreant: alle (rechts-)personen/gasten die de boeking verricht en daardoor de wederpartij wordt van Chaletparc Krabbenkreek en daardoor gebruik (gaan) maken van de accommodatie en/of voorzieningen van het park, evenals hun mederecreanten en hun bezoekers.
Eigenaar: de eigenaar van de betreffende Accommodatie.
Beheerder: Die personen die op het park met het beheer, onderhoud en uitgifte van de Accommodatie zijn aangesteld.
Chaletparc Krabbenkreek: de handels- en merknaam/het computersysteem voor het reserveren van de Accommodatie die in beheer is gegeven.
Mederecreant: die personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het hun reisgezelschap.
Overeenkomst: de overeenkomst tot verhuur van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker welke Accommodatie door Chaletparc Krabbenkreek wordt aangeboden met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.
Park: het park waarop de Accommodatie zich bevindt.
Parkreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor het gebruik van de Accommodatie/het Park, door de Recreant, Mederecreant, Bezoeker.
Reissom: totale huurkosten Accommodatie inclusief eventuele kortingen en bijkomende kosten zoals: toeslag beddengoed, schoonmaakkosten, resorttoeslag, servicekosten, toeristenbelasting, Waarborgsom. Beddengoed, toeristenbelasting (gelinkt aan het aantal daadwerkelijk verblijvende personen) en borgsom dienen ter plaatse aan de receptie te worden voldaan.
Schriftelijk: per brief of e-mail.
Waarborgsom: een bedrag dat voor aanvang van het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Recreant wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de waarborgsom worden verrekend. De waarborgsom wordt teruggestort nadat oplevering in goede staat is geaccordeerd.
Website: de website(s) die Chaletparc Krabbenkreek gebruikt voor het aanbieden van de Accommodatie.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Chaletparc Krabbenkreek en overeenkomsten betreffende verhuur van Accommodaties die met Chaletparc Krabbenkreek worden gesloten. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Reserveren
3.1.1.
 Er kan online via de website, per e-mail en via derde bookingspartijen (zoals Booking.com, HeerlijkeHuisjes.nl, etc.) een accommodatie worden gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.
Online reserveren
3.1.2.
 Er komt een Overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de Recreant en Accommodatieverstrekker met betrekking tot het boeken van een Accommodatie die expliciet door Chaletparc Krabbenkreek wordt aangeboden op de Website indien:

 1. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden van Chaletparc Krabbenkreek.
 2. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “Bevestigen”.

3.1.3. Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt automatisch door het boekingssysteem bevestigd met een e-mail aan de Recreant, welke betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.
3.1.4. Na ontvangst van de reservering wordt deze door Chaletparc Krabbenkreek gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 3.1.2, vervuld en komt de Overeenkomst tot stand.
3.1.5.
 Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets misgegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met Chaletparc Krabbenkreek, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
Reserveren per e-mail
3.1.6. 
De Recreant kan ook een reservering plaatsen door te mailen naar Chaletparc Krabbenkreek. Het e-mailadres van Chaletparc Krabbenkreek wordt op de Website vermeld.
3.1.7. Met een reservering per e-mail komt een Overeenkomst slechts tot stand indien deze door Chaletparc Krabbenkreek per kerende e-mail is bevestigd. (zie ook 3.1.5.)
Bevestigingsfactuur
3.1.8.
 Na controle en verwerking van de via de website geplaatste reservering, ontvangt de Recreant van Chaletparc Krabbenkreek de bevestigingsfactuur per e-mail. Als deze bevestigingsfactuur niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met Chaletparc Krabbenkreek, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Recreant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging aan Chaletparc Krabbenkreek te worden doorgegeven.
Weigeren reservering
3.1.9. Er zijn Accommodatieverstrekkers die geen reserveringen accepteren van een reisgezelschap bestaande uit jongeren. Chaletparc Krabbenkreek behoudt zich daarom het recht voor om die reserveringen te weigeren.
3.1.10. Tevens behoudt Chaletparc Krabbenkreek zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de Accommodatie zal worden gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Herroepingsrecht
3.2.1.
 Gemaakte reserveringen zijn wettelijk definitief voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de verhuur van een Accommodatie.

3.3. Recreant
3.3.1.
 De Recreant van de verhuurde Accommodatie moet minimaal aantoonbaar 21 jaar oud zijn op het moment van boeken.
3.3.2. De Recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem vergezellen.
3.3.3. De Recreant is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
3.3.4. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de Recreant.

ARTIKEL 4 – ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Annuleren door Recreant
Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dat geval dient de Recreant of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk aan Chaletparc Krabbenkreek door te geven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.
4.1.1. Annuleren conform algemene verkoopvoorwaarden
De (Mede)recreant dient, indien daaraan behoefte wordt gevoeld, zelf een annuleringsverzekering af te sluiten voor eigen rekening.
De reservering kan worden geannuleerd conform onderstaande voorwaarden. Naast de verschuldigde reserverings- en voorkeurskosten is de (Mede)recreant de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering meer dan 30 dagen voor de ingangsdatum, 0% van de huurprijs
 • Bij annulering minder dan 30 dagen voor de ingangsdatum, 100% van de huurprijs

4.1.2. Bij berekening van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de eerste reserveringsdatum.

4.2. Annulering door Chaletparc Krabbenkreek
4.2.1.
 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan Chaletparc Krabbenkreek namens de Accommodatieverstrekker de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:

 1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, bosbrand of wanprestatie van de accommodatieverstrekker).
 2. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker.

4.2.2. Chaletparc Krabbenkreek stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.
4.2.3. 
Chaletparc Krabbenkreek zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Deze gelijkwaardigheid van de alternatieve Accommodatie wordt beoordeeld door Chaletparc Krabbenkreek aan de hand van de locatie, de categorie van de Accommodatie en de faciliteiten zoals bij de reservering bekendgemaakt.
4.2.4. Indien Chaletparc Krabbenkreek geen passend alternatief aanbod kan doen of de Recreant niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Chaletparc Krabbenkreek over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
4.2.5. Chaletparc Krabbenkreek is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (Mede)recreant zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets. autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

4.3. Wijzigen Overeenkomst
4.3.1
. Na het opmaken van de factuur kan de Recreant wijzigingen in de gemaakte reservering aanvragen, voor zover deze naar het oordeel van Chaletparc Krabbenkreek en/of de Accommodatieverstrekker mogelijk zijn.
4.3.2. Chaletparc Krabbenkreek berekent namens de Accommodatieverstrekker voor dergelijke wijzigingen € 25,- per reservering.
4.3.3. In geval van wijzigen van Accommodatie zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 4.1. onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen genoemd onder artikel 4.1.1.
4.3.4. Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient de Recreant dit schriftelijk aan Chaletparc Krabbenkreek door te geven.
4.3.5. Indien een wijziging niet mogelijk is, blijft de oude reservering gelden. Chaletparc Krabbenkreek zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Recreant meedelen.
4.3.6. Wanneer een Mederecreant uit het reisgezelschap verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon mits deze voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden.
4.3.7. Indien er een extra Mederecreant bijkomt, kan het zijn dat hieraan (mits mogelijk) extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving van de Accommodatie op de Website staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon.
4.3.8. Wanneer de Recreant verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de reservering overgenomen door deze andere persoon. Voor een dergelijke wijziging gelden de voorwaarden betreffende “overnemen reservering” zoals opgenomen in artikel 4.3.9.
4.3.9. Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere persoon of groep kan Chaletparc Krabbenkreek de reservering wijzigen, indien de desbetreffende Accommodatie en de Accommodatieverstrekker deze wijziging toestaan. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij het overnemen van een reservering, worden wijzigingskosten van € 25,- in rekening gebracht.
 2. De Recreant meldt de overname schriftelijk aan Chaletparc Krabbenkreek.
 3. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

ARTIKEL 5 – FINANCIËLE BEPALINGEN

5.1. Reissom en kosten
5.1.1.
 De vermelde prijzen zijn per Accommodatie per dag, week, weekend of midweek tenzij anders vermeld (en voor zover van toepassing).
5.1.2. In geval van aanbiedingen, waarbij enkele nachten gratis verblijf wordt aangeboden, worden de goedkoopste nachten in mindering gebracht op de Reissom.
5.1.3. Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
5.1.4. Chaletparc Krabbenkreek behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
5.1.5. Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.
5.1.6. De afrekening van de boeking vindt plaats voor rekening en risico van en op naam van de betreffende Accommodatieverstrekker.
5.1.7. Als de Recreant een btw-factuur wil ontvangen voor de huursom, dient hij deze op te vragen bij de Chaletparc Krabbenkreek.

5.2. Overige kosten
5.2.1.
 Dit zijn de vaste kosten die samenhangen met de boeking (zoals de verplichte reserveringskosten).
5.2.2. Deze overige kosten dienen betaald te worden bij reservering aan Chaletparc Krabbenkreek.

5.3. Optionele kosten
5.3.1.
 Optionele kosten zijn kosten die verbonden zijn aan een optie zoals het reserveren van fietsen, babybed, verblijf hond, etc.
5.3.2. Optionele kosten worden bij reservering betaald aan Chaletparc Krabbenkreek.
5.3.3. De op de reserveringsbevestiging opgenomen kosten komen toe aan de Accommodatieverstrekker tenzij anders opgenomen op de reserveringsbevestiging.

5.4. Kosten ter plaatse te voldoen / waarborgsom
5.4.1. 
De kosten die ter plaatse moeten worden voldaan zijn onder meer:

 1. De kosten voor de eventueel gereserveerde optionele voorzieningen voor gebruik ter plaatse indien aangegeven in de brochure. (bijvoorbeeld kinderbed, fietsen, meenemen huisdier).
 2. Eventueel verschuldigde belastingen of heffingen (zoals toeristenbelasting, milieuheffing).

5.4.2. De exacte informatie over de ter plaatse te betalen kosten is terug te vinden op de Website, waarbij niet uitgesloten is dat tussen het boeken van de Accommodatie en de aankomst ter plaatse de hoogte van deze kosten is gewijzigd en/of dat nieuwe overheidsheffingen in werking zijn getreden. De op het moment van aankomst geldende kosten zullen verschuldigd zijn. Chaletparc Krabbenkreek is niet aansprakelijk voor dit soort wijzigingen aangezien deze buiten de invloedsfeer van Chaletparc Krabbenkreek vallen.
5.4.3. De Recreant zal bij aankomst ter plaatse een waarborgsom voldoen. Het bedrag van de waarborgsom verschilt per Accommodatie. Chaletparc Krabbenkreek zal bepalen op welke werkwijze de waarborgsom door de Recrant dient te worden voldaan.
5.4.4. Schade toegebracht aan de Accommodatie, het inventaris daarvan of aan het Park welke is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de Accommodatie en eventuele ter plaatse te betalen kosten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken, zal de (Mede)recreant dit tekort ter plaatse dienen te voldoen.
5.4.5. Het kan voorkomen dat, indien de (Mede)recreant vertrekt buiten de vastgestelde vertrektijden, hij de waarborgsom niet terugontvangt.
5.4.6. Chaletparc Krabbenkreek neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom en de in dit artikel lid bedoelde kosten.

5.5. Opbouw reserveringsbevestiging

5.5.1. Op de reserveringsbevestiging staan de volgende kosten:

 1. De Reissom
 2. De verplichte vaste kosten waaronder de reserveringskosten
 3. De optionele kosten

5.6. Betalen
5.6.1.
 Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur dienen de volgende kosten te worden voldaan:

 1. Is uw reservering buiten 30 dagen voor aankomst gemaakt?
  1. 100% van het gehele bedrag dient 30 dagen voor aankomst betaald te worden.
 2. Is uw reservering binnen 30 dagen voor aankomst gemaakt?
  1. 100% van het gehele bedrag dient binnen 2 dagen na het boeken betaald te worden.

5.6.2. Het totaalbedrag van de bevestigingsfactuur dient te allen tijde volledig voldaan te zijn vóór aanvang van de huurperiode.
5.6.3. Na ontvangst van het volledige op de reserveringsbevestiging vermelde bedrag worden de reisbescheiden zo spoedig mogelijk naar de Recreant toegezonden. De Recreant ontvangt normaliter de reisbescheiden uiterlijk 2 weken voor aankomst.
5.6.4. Uitzonderingen op dit artikel zijn lastminute boekingen.

5.7. Niet betalen binnen de betalingstermijn

5.7.1. Indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, behoudt Chaletparc Krabbenkreek zich het recht voor de reservering te annuleren en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.
5.7.2. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4.1.2. en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend.
5.7.3. Chaletparc Krabbenkreek behoudt zich het recht voor om de vordering namens de
Accommodatieverstrekker uit handen te geven aan een derde (bijv. een incassobureau). Alle daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de (wettelijke) rente zullen dan op de Recreant worden verhaald.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN CHALETPARC KRABBENKREEK

6.1.1 Chaletparc Krabbenkreek zal zich inspannen om de informatie die zij verstrekt op de Website zo spoedig mogelijk, na ontvangst van aanvullende informatie van de Accommodatieverstrekker, bij te werken in overeenstemming met de aangereikte informatie.
6.1.2
 Chaletparc Krabbenkreek is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informatie op de Website die zij niet (tijdig) van de Accommodatieverstrekker heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN RECREANT EN (MEDE)RECREANT

7.1. Nakoming verplichtingen uit Algemene Voorwaarden en Parkreglement

7.1.1. De Recreant en Mederecreant en hun eventuele gasten verplichten zich tot behoorlijke nakoming van alle in deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement. opgenomen verplichtingen tenzij het een verplichting betreft die kennelijk berust bij Chaletparc Krabbenkreek of de Accommodatieverstrekker.
7.1.2.
 De (Mede)recreant is gehouden om vóór het aangaan van de Overeenkomst of aanvraag kennis te nemen van het Parkreglement of andere nadere regels behorend bij de door hem gekozen Accommodatie zoals bedoeld onder artikel 8.3.
7.1.3. Niet nakoming van deze verplichtingen zal worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst welke leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van Chaletparc Krabbenkreek.

ARTIKEL 8 – (GEBRUIK) ACCOMMODATIE

8.1. Staat van de Accommodatie en aard van gebruik
8.1.1.
 De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden.
8.1.2. Recreant is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan het gehuurde is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan Accommodatieverstrekker te worden gemeld. De schade dient direct te worden opgenomen, bepaald, en afgerekend (bij de beheerder/receptie).
8.1.3. Indien de Accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale waarborgsom, als bedoeld in artikel 5.4.3, worden ingehouden.
8.1.4. De Accommodaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband.

8.2. Maximaal toegestane personen/bezoekers
8.2.1.
 Gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de Website (https://www.chaletparckrabbenkreek.com/) is niet toegestaan. De Accommodatieverstrekker kan in dit geval de (Mede)recreant weigeren tot de Accommodatie. Deze heeft hierbij geen recht op schadevergoeding.
8.2.2. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Accommodatieverstrekker (mede in verband met voorschriften van de plaatselijke brandweer).

8.3. Nadere voorwaarden voor gebruik
8.3.1.
 Indien de Accommodatie zich bevindt op het Park, in een gebouw of in een andere omgeving die niet in beheer is bij Chaletparc Krabbenkreek zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
8.3.2. De Accommodatieverstrekker is gerechtigd voorwaarden (waaronder gedragsregels en kledingvoorschriften) te stellen bij het gebruik van de Accommodatie en/of het Park of het gebouw waarin deze zich bevindt. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de aangeboden faciliteiten. Deze voorwaarden worden opgenomen in het (Park)reglement dat hoort bij de betreffende Accommodatie.
8.3.3.
 Het (Park)reglement is te vinden en te downloaden op van de Website en/of wordt op verzoek van de (Mede)Recreant kosteloos aan hem toegezonden.
8.3.4. De (Mede)recreant accepteert de voorwaarden van dit (Park)reglement en zal zich houden aan alle daarin gestelde regels.
8.3.5.Indien de (Mede)recreant handelt in strijd met de bepalingen uit de gesloten
Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Parkreglement en/of de algemene regels
van moraal en fatsoen, is Accommodatieverstrekker of Chaletparc Krabbenkreek namens
Accommodatieverstrekker gerechtigd om de Overeenkomst met de Recreant met
onmiddellijke ingang te beëindigen en de (Mede)recreanten uit de Accommodatie en het
Park te (doen) verwijderen, zonder dat Chaletparc Krabbenkreek alsdan gehouden is om
door de Recreant betaalde bedragen te restitueren en onverminderd het recht van
Chaletparc Krabbenkreek op schadevergoeding.

8.4. Keuze Accommodatie
8.4.1.
De Recreant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een Accommodatie die aan zijn wensen of eisen of die van zijn Mederecreant(en) voldoet.
8.4.2. Chaletparc Krabbenkreek is niet aansprakelijk voor het niet voldoende geschikt en/of aangepast zijn van een Accommodatie en/of het Park aan de wensen/eisen van de Recreant of de Mederecreant(en).

8.5. Huisdieren
8.5.1. 
Primair geldt dat 1 huisdier (hond) is toegestaan in de aangeboden Accommodaties tenzij anders gemeld.
8.5.2. Huisdieren dienen te allen tijde aangemeld te worden.
8.5.3. Aanmelding van huisdieren na de reservering zal beschouwd worden als een wijziging zoals bedoeld in artikel 4.3. en dient aan de daaraan gestelde voorwaarden te voldoen.
8.5.4. 
Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Accommodatieverstrekker om de toegang tot het Park en/of de Accommodatie te weigeren, ook indien op de Website staat aangegeven dat huisdieren zijn toegestaan.
8.5.5. Aan het meenemen van huisdieren zijn extra (schoonmaak)kosten en voorwaarden verbonden. De Houder van het huisdier is te allen tijde verantwoordelijk voor het huisdier en zijn sanitaire verzorging. Het huisdier dient op het park aangelijnd te zijn. Fecaliën dienen per omgaande te worden opgeruimd. Het huisdier dient voor zijn behoeften buiten het Park te worden “uitgelaten”.
8.5.6. Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de daaraan gestelde gezondheids- en inentingseisen die gelden in het land waarin de Accommodatie is gelegen. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen, kan aanleiding zijn voor de Accommodatieverstrekker om het huisdier niet in de Accommodatie of op het Park toe te laten.
8.5.7. De Recreant is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatieverstrekker, Chaletparc Krabbenkreek en/of Derden, ook wanneer deze schade het gevolg is van het niet voldoen aan de eisen zoals bedoeld onder 8.5.5 en 8.5.6.

ARTIKEL 9 – FACILITEITEN (IN OF BUITEN HET PARK)

9.1. Openingstijden en kosten
9.1.1. 
In de beschrijvingen van de Accommodaties op de Website, wordt informatie verstrekt over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij Chaletparc Krabbenkreek bekende kosten. Chaletparc Krabbenkreek verwerkt met grote zorgvuldigheid alle bij haar bekende gegevens over de aanwezigheid, de kosten en de openingstijden van alle faciliteiten. Indien Chaletparc Krabbenkreek op de hoogte wordt gesteld van eventuele wijzigingen dan zullen deze op de Website bij de betreffende Accommodatie worden aangegeven.
9.1.2. Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van faciliteiten, betekent dit niet dat het gebruik van deze faciliteiten gratis is.
9.1.3. Chaletparc Krabbenkreek is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of gewijzigde kosten voor het gebruik van faciliteiten of aangeboden diensten van derden.
9.1.4. Chaletparc Krabbenkreek kan niet garanderen dat de op de Website genoemde faciliteiten altijd beschikbaar zijn. Vooral buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten gesloten zijn. In veel gevallen zijn faciliteiten bij een Accommodatie verpacht aan derden, zodat Chaletparc Krabbenkreek en/of de eigenaar van de betreffende Accommodatie geen dwingende invloed op de openingstijden hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor een restaurant, bar, zwembad, supermarkt en animatie etc. Dit geldt eveneens voor dergelijke faciliteiten in de omgeving van de Accommodatie.

ARTIKEL 10 – REISINFORMATIE

10.1 Het reizen van en naar de Accommodatie
10.1.1.
 Het reizen van en naar de gereserveerde Accommodatie wordt door de (Mede)recreant zelf verzorgd en is geheel voor zijn eigen rekening en risico.

10.2. Aankomst en vertrek
10.2.1.
 De tijden van aankomst en vertrek kunnen verschillen per Accommodatie en staan eventueel op de routebeschrijving of aanreisvoucher vermeld.
10.2.2. Vroegere aankomst is op eigen risico.
10.2.3. Bij onverwachte verlate aankomst dient de Recreant dit rechtstreeks telefonisch aan de beheerder van de gereserveerde Accommodatie te melden.
10.2.4. Bij geen gehoor dient door de Recreant telefonisch contact opgenomen te worden met Chaletparc Krabbenkreek.
10.2.5. Is niet voldaan aan het gestelde onder 10.2.3. en/of 10.2.4. dan blijft de Accommodatie maximaal 24 uur na einde aankomsttijd gereserveerd voor de Recreant.
10.2.6. Indien de Recreant niet binnen deze 24 uur arriveert of zich anderszins binnen deze periode bij de Accommodatieverstrekker of Chaletparc Krabbenkreek meldt, wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd onder de voorwaarden van artikel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden.
10.2.7. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd zijn.

10.3. (Reis)documenten en overige verplichtingen
10.3.1.
 De (Mede)recreant dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde (reis)documenten en/of de verplichte inentingen voor personen en (huis)dieren. Chaletparc Krabbenkreek neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten en/of het ontbreken van de verplichte inentingen of gezondheidsverklaringen.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN
Chaletparc Krabbenkreek maakt onderscheid tussen klachten voorafgaand aan de vakantie en klachten naar aanleiding van het verblijf.

11.1. Een klacht voorafgaand aan uw vakantie.
11.1.1. 
Klachten over het boekingsproces, de Website, informatieverstrekking of service van Chaletparc Krabbenkreek worden te allen tijde bij Chaletparc Krabbenkreek ingediend. Chaletparc Krabbenkreek zal trachten de klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

11.2. Een klacht over de Accommodatie en/of het Park
11.2.1. 
Indien de (mede)recreant een klacht heeft over de Accommodatie, het Park of de faciliteiten dient hij deze te allen tijde eerst voor te leggen aan de receptie van het Park teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen.
11.2.2. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de (Mede)recreant contact opnemen met Chaletparc Krabbenkreek, zodat deze kan trachten om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Chaletparc Krabbenkreek tracht de klacht binnen 48 uur op te lossen.
11.2.3. Contactopname met Chaletparc Krabbenkreek buiten kantooruren is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en ernstige klachten.
11.2.4. Indien de (Mede)recreant nalaat zijn klacht tijdens zijn verblijf telefonisch of schriftelijk bij Chaletparc Krabbenkreek te melden, waardoor Chaletparc Krabbenkreek niet in de gelegenheid wordt gesteld de klacht op te lossen, kan de (Mede)recreant er later bij Chaletparc Krabbenkreek geen beroep meer op doen. Een eventueel recht op schadevergoeding komt dan te vervallen.

11.3. Klachtprocedure
11.3.1. 
Een (telefonische) klacht die is ingediend bij Chaletparc Krabbenkreek en die niet naar tevredenheid van de (Mede)recreant is opgelost, dient binnen 4 weken na datum van vertrek uit de Accommodatie schriftelijk en gemotiveerd bij Chaletparc Krabbenkreek te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal.
11.3.2. Klachten die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
11.3.3.
 Na ontvangst van de klacht door Chaletparc Krabbenkreek ontvangt de (Mede)recreant binnen een maand een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van de klacht zal verlopen.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Beperking aansprakelijkheid Chaletparc Krabbenkreek.
12.1.1. 
Chaletparc Krabbenkreek is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)recreant door welke oorzaak dan ook.
12.1.2. Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is voor eigen risico van de (Mede)recreant.
12.1.3. Chaletparc Krabbenkreek is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde Accommodatie niet aan de eisen of wensen van de Recreant voldoet.
12.1.4. Chaletparc Krabbenkreek kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommodatie.
12.1.5. Evidente fouten of vergissingen op de Website(s) binden Chaletparc Krabbenkreek niet.
12.1.6. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Chaletparc Krabbenkreek niet verantwoordelijk.
12.1.7. De Website bevat hyperlinks naar andere websites. Chaletparc Krabbenkreek is niet verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de legaliteit, de beschikbaarheid en de juistheid van gegevens van die websites. De inhoud van deze websites maakt nimmer onderdeel uit van de Overeenkomst.
12.1.8. De (Mede)recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Chaletparc Krabbenkreek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.
12.1.9. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Chaletparc Krabbenkreek voor directe en indirecte schade beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Chaletparc Krabbenkreek wordt uitgekeerd verminderd met het door Chaletparc Krabbenkreek te betalen eigen risico. Onder het begrip “indirecte schade” in de vorige zin wordt ter onderscheiding van het begrip “directe schade” verstaan: gevolgschade, vertragingsschade, stagnatieschade, schade ontstaan door vertragingen, schade ontstaan door het langer dienen te verblijven dan gepland. Indien de verzekering van Chaletparc Krabbenkreek niet uitkeert – ongeacht de reden voor de uitkering – is de aansprakelijkheid van Chaletparc Krabbenkreek beperkt tot het bedrag van de Reissom verminderd met de BTW, doch met een maximum van EUR 1.500,- (zegge: vijftienhonderd euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

12.2. Aansprakelijkheid Recreant
12.2.1.
 Onverminderd het gestelde in artikel 7 staat het de Accommodatieverstrekker vrij om de (Mede)recreant voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de Accommodatie en al hetgeen daarbij behoort.
12.2.2. Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.
12.2.3. Indien de schade niet met Accommodatieverstrekker afgewikkeld is, is Chaletparc Krabbenkreek gerechtigd de Recreant (namens de Accommodatieverstrekker) aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Recreant, welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat.

ARTIKEL 13 – PRIVACY

13.1. Gebruik (persoons)gegevens
13.1.1.
De terzake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is de (Mede)recreant verplicht deze onmiddellijk schriftelijk aan Chaletparc Krabbenkreek door te geven.
13.1.2. De ingevoerde informatie zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van Chaletparc Krabbenkreek met als doel te worden gebruikt voor de communicatie tussen Chaletparc Krabbenkreek en de Recreant ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informatie met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informatie over Chaletparc Krabbenkreek.
13.1.3. Op de Website staat onder het kopje “Privacy Policy” aangegeven welke gegevens nodig zijn en op welke wijze deze worden gebruikt.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
14.2.
 Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij het een geschil betreft waar partijen geen keuze voor een bevoegde rechter kunnen maken; in dat geval is de rechter bevoegd die door de wet bevoegd wordt verklaard.

ARTIKEL 15 – OVERIGE BEPALINGEN

15.1. Wijzigingen
15.1.1.
Chaletparc Krabbenkreek behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de Website en/of haar aanbod.

15.2.Correspondentie
15.2.1.
 Alle correspondentie aan Chaletpark Krabbenkreek in verband met de Overeenkomst dient per post of per e-mail te worden gericht aan:

Chaletparc Krabbenkreek
t.n.v. RUSA B.V.
p/a Telheidestraat 1
6006 SC – Weert
Nederland
E-mail: info@chaletparckrabbenkreek.com

15.2.2. Chaletparc Krabbenkreek is gerechtigd de adressen onder artikel 15.2.1. te wijzigen. De Website zal altijd de juiste contactgegevens vermelden.
15.2.3. De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan Chaletparc Krabbenkreek te melden.
15.2.4. Chaletparc Krabbenkreek zal mededelingen bij voorkeur per e-mail aan de Recreant zenden. De Recreant kan geen beroep doen op het niet ontvangen van e-mailberichten van Chaletparc Krabbenkreek omdat de contactgegevens niet (meer) kloppen of het e-mailadres niet (meer) klopt of wegens (technische) problemen bij de Recreant en/of bij de provider van de Recreant.
15.2.5. Bij zakelijke- en lange verhuur boekingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden voor o.a. de huurprijs, waarborgsom, schoonmaak en bedlinnen.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan de huurder. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in deze website binden ons niet.

Laatste update: 21 juli 2022