Parkreglement Chaletparc Krabbenkreek
Laatste update op 10 juni 2019

1. Huurders en zijn/haar gezinsleden of reisgezelschap zijn gehouden zich gepast te kleden en correct te gedragen en alles na te laten wat bewoners dan wel andere huurders overlast kan bezorgen. Wij proberen onze gasten zo veel mogelijk vrijheid en rust te gunnen en wij rekenen daarom op uw volledige medewerking.

2. Bij aankomst dient u de inventaris van uw chalet te controleren en eventuele schade of breuk binnen 2 uur na aankomst of, indien receptie reeds gesloten is, de daaropvolgende dag vóór 11.00 uur aan ons te melden. De na deze termijn geconstateerde schade is voor uw rekening. Bij vertrek dient u uw chalet veegschoon achter te laten, het bedlinnen af te halen en de afwas te doen. Wij behouden ons het recht voor kosten in rekening te brengen bij niet nakoming hiervan.

3. Het is de huurder en zijn/haar gezinsleden of reisgezelschap niet toegestaan:

o zelf reparaties uit te voeren, spijkers te slaan en waslijnen te spannen;
o werktuigen, gereedschappen en vergelijkbare apparaten te gebruiken, dan wel radio- en t.v.-toestellen of andere geluid producerende apparaten zo te gebruiken dat het geluid buiten de gehuurde chalet hoorbaar is;
o het terrein anders te betreden of te verlaten dan via de hoofdingang;
o fietsen en/of bromfietsen in het chalet te stallen – deze dienen in de berging te worden geplaatst;
o open vuur op het park te maken behoudens barbecues. Barbecues dienen buiten plaats te vinden.

4. In een beperkt aantal chalets is max. 1 huisdier toegestaan mits vooraf aangemeld bij reservering. Een huisdier dient op het park te allen tijde aangelijnd te zijn, en deze moet buiten het park worden uitgelaten. De aanwezigheid van 1 of meerdere huisdieren welke niet door ons bevestigd zijn, leidt tot onmiddellijke annulering van de huurovereenkomst zonder restitutie van de betaalde huur en borgstelling.

5. Elk chalet beschikt over een parkeerplaats voor één auto. Overige voertuigen mogen uitsluitend op de parkeerplaats bij de ingang geparkeerd worden (eigen risico). Indien er twee voertuigen bij het chalet kunnen worden geparkeerd, dient u voor uw tweede voertuig een extra tag/sensor te kopen. De slagboom bij de receptie wordt bediend met een sensor/tag die gekoppeld is aan uw naam. Deze sensor ontvangt u bij aankomst samen met de sleutel(s) van het chalet. Motorvoertuigen mogen op het terrein van het chaletpark niet harder rijden dan 10 km per uur. Rijden op grasvelden en voetpaden is ten strengste verboden.

6. De receptie is in het hoogseizoen geopend van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.30 uur, en van 18.30 tot 20.00 uur. In het voor- en naseizoen is de receptie geopend van 10.00 tot 18.00. Op zondag is de receptie vanaf 13.00 uur gesloten. Aankomst buiten openingstijden van de receptie graag vooraf telefonisch melden via telefoonnummer: +31 6 3456 2090 (mobiel).

7. Het management behoudt zich te allen tijde het recht voor het chalet te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (laten) verrichten.

8. U bent verplicht het gehuurde en de directe omgeving in ordelijke en nette staat te houden. Het deponeren van afval en huisvuil mag uitsluitend geschieden in de daarvoor ter beschikking gestelde containers (groen = restafval / blauw = papier) bij de entree van het park in daarvoor geëigende huisvuilzakken.

9. Na uw vertrek zal de huishoudelijke dienst uw vakantieverblijf controleren op reinheid en eventuele inventaris gebreken en aangebrachte schade. In verband met deze eindcontrole hebben wij u een waarborgsom per vakantieverblijf per periode in rekening gebracht. Dit bedrag wordt 7 dagen na vertrek aan u geretourneerd overgemaakt, mits het vakantieverblijf achtergelaten wordt volgens onze voorschriften en indien u uw IBAN-nummer bij inschrijving heeft achtergelaten. Als er extra (schoonmaak)werkzaamheden door de huishoudelijke dienst moeten worden uitgevoerd die buiten de norm vallen, wordt (een deel van) de waarborgsom ingehouden. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

10. In alle gevallen dienen u en uw reisgezelschap zich stipt aan dit reglement te houden. Aanwijzingen van het personeel en andere daartoe bevoegde personen dienen correct te worden opgevolgd. Het management en/of de met toezicht op de nakoming van dit reglement belaste personen zijn gerechtigd, zonder voorafgaande waarschuwing degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt, contractuele opzegging aan te zeggen en verdere toegang tot ons park te ontzeggen.

Chaletparc Krabbenkreek behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen. Wij raden u daarom aan het parkreglement regelmatig te raadplegen.